ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 13:37:46
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการฯ รอบที่ 1
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 13:38:34
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการฯ รอบที่ 1
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 13:39:05
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการฯ รอบที่ 1
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 13:39:36
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   28 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม รับตรวจราชการฯ รอบที่ 1
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ19/01/2566 เวลา 11:30:22
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   27 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมการเฝ้าระวังด้านน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/02/2566 เวลา 14:25:51
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   24 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการรับตรวจราชการ
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ18/01/2566 เวลา 13:28:29
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานโครงการพระราชดำหริฯ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก โครงการพระราชดำหริฯ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ฯ ประธานการประชุม
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ30/01/2566 เวลา 10:07:23
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.พ. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   24 ก.พ. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวฯ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ03/02/2566 เวลา 14:24:42
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   22 ก.พ. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเตรียมการรับตรวจราชการ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ01/02/2566 เวลา 14:24:08
วันที่ใช้ห้อง 22 ก.พ. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   22 ก.พ. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ(EOC) จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ