ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ29/07/2564 เวลา 15:38:56
วันที่ใช้ห้อง 26 ส.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   26 ส.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมวิจัย อสม.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ29/07/2564 เวลา 15:37:25
วันที่ใช้ห้อง 24 ส.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ส.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมวิจัย อสม.
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ27/07/2564 เวลา 11:12:42
วันที่ใช้ห้อง 23 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   23 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม อบรมการติดตั้งและการใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ12/07/2564 เวลา 09:26:08
วันที่ใช้ห้อง 11 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ซักซ้อมการนำเสนอ To Be no.1
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ05/08/2564 เวลา 09:04:26
วันที่ใช้ห้อง 10 ส.ค. 64 เวลา 12:30   ถึงวันที่   10 ส.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฯ ผ่านระบบ Webex Meeting
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ02/07/2564 เวลา 15:21:22
วันที่ใช้ห้อง 10 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
วาระการประชุม ประชุมสรุปถอดบทเรียนการดำเนินงานการจัดการคุณภาพชีวิตอำเภอและตำบล
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ12/07/2564 เวลา 09:24:26
วันที่ใช้ห้อง 10 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ซักซ้อมการนำเสนอ To Be no.1
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ29/07/2564 เวลา 10:47:23
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 64 เวลา 15:30   ถึงวันที่   09 ส.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ03/08/2564 เวลา 10:22:21
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ05/08/2564 เวลา 09:09:02
วันที่ใช้ห้อง 09 ส.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ส.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 24 รายการ