ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ23/04/2567 เวลา 09:38:07
วันที่ใช้ห้อง 31 พ.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   31 พ.ค. 67 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล กวป.
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 14:33:35
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงโครงกการครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 08:55:04
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคมโรคติดต่อ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงโครงการ RAI4E แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย กับหน่วยงานเครือข่าย
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ23/04/2567 เวลา 14:26:25
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประเมินกองทุน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ01/05/2567 เวลา 14:34:40
วันที่ใช้ห้อง 28 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 พ.ค. 67 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting : TMM)
รายละเอียด

02 ห้องประชุมสุรพงษ์

อนุมัติ23/04/2567 เวลา 14:24:01
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประเมินกองทุน
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ09/05/2567 เวลา 15:06:39
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
รายละเอียด

01 ห้องประชุมหลวงปู่หลิว

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 11:35:30
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
วาระการประชุม ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาวฯ
รายละเอียด

04 ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (VDO Conference)

อนุมัติ14/05/2567 เวลา 13:27:03
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 67 เวลา 13:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาารณสุข สสจ.กจ.   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมถอดบทเรียน ประเด็น การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี การรั่วไหลของสารแอมโมเนียในโรงงานน้ำแข็ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด

03 ห้องประชุมมะลิวัลย์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 10:52:16
วันที่ใช้ห้อง 24 พ.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวทิพวัลย์ เสนาะคำ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงาน และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 55 รายการ